สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ลักษณะเด่น

การเตรียมดินที่เหมาะสมที่สุดกับการปลูกงาในสภาพนาและใช้เครื่องปลูกแบบพ่วงท้ายแทรกเตอร์ คือ การไถดะ 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง และมีการยกร่องปลูก เนื่องจากทำให้เมล็ดสามารถงอกในแปลงปลูกดีที่สุด และผลผลิตสูงที่สุด โดยมีองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จำนวนฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด สูง แม้ว่าจำนวนต้นเก็บเกี่ยวจะน้อยกว่าการปลูกแบบหว่านก็ตาม

ไม่มีข้อมูล