สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
การรับรองพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์สุพรรณบุรี 1
การรับรองพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์สุพรรณบุรี 60
การรับรองพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์อู่ทอง 1
การรับรองพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์เฮกการีเบา
การรับรองพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์เฮกการีหนัก

ชื่อพืช: ข้าวฟ่าง ชื่อการทดลอง: การรับรองพันธุ์ข้าวฟ่างพันธุ์สุพรรณบุรี 1 รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
สุพรรณบุรี 1

Content for tab 2.


Content for tab 3.