สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ฐานข้อมูลพืชอนุรักษ์

 ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

 หมายเลขติดต่อ : 02 940 5687

 email : citesflora@gmail.com

 แผนที่ : ดูแผนที่

ฐานข้อมูลพืชไร่

 ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน

 หมายเลขติดต่อ : 02 579 3930

 email : -

 แผนที่ : ดูแผนที่

ฐานข้อมูลพืชสวน

 ชื่อหน่วยงาน : model

 หมายเลขติดต่อ : 08XXXXXXXX

 email : -

 แผนที่ : ดูแผนที่

ฐานข้อมูลพืชรับรองและแนะนำ

 ชื่อหน่วยงาน : กองแผนงานและวิชาการ

 หมายเลขติดต่อ : 02 561 4671

 email : planningdoa@doa.in.th

 แผนที่ : ดูแผนที่

LOGO

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชื่อหน่วยงาน : model

 หมายเลขติดต่อ : 08XXXXXXXX

 email : -

 แผนที่ : ดูแผนที่