สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
การรับรองพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1
การรับรองพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 2
การรับรองพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3
การรับรองพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 72

ชื่อพืช: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชื่อการทดลอง: การรับรองพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1 รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
นครสวรรค์ 1

Content for tab 2.


Content for tab 3.