สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
การใช้สารชะลอการเจริญเติบโต (พาโคลบิวทราโซล) ในการผลิตงา
การตอบสนองของการใช้ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อการปลูกงาในสภาพดินร่วนปนทราย
การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตงาหลังนาในเขตชลประทาน
การปรับปรุงพันธุ์งาฝักไม่แตกง่าย : การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร
การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อผลผลิตสูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมชุดปี 2559 เปรียบเทียบมาตรฐาน
การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อผลผลิตสูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ชุดปี 2559 : การเปรียบเทียบเบื้องต้น
การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อผลผลิตสูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ชุดปี 2559 การเปรียบเทียบมาตรฐาน
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบงาในระบบการปลูกงาอินทรีย์
การศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการเก็บรักษางาคั่ว
การศึกษาสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบผลผลิตต่อเปอร์เซ็นต์น้ำมันของเมล็ดงา
การสำรวจ รวบรวมเชื้อพันธุ์ และศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐาน สรีรวิทยาของงา
เทคโนโลยีการผลิตงาในสภาพนาดอน
ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยและเชื้อแบคทีเรีย (Bacillus thuringiensis) ในการป้องกันกำจัดหนอนห่อใบงา
ปริมาณน้ำมันและสารต้านอนุมูลอิสระของงาที่ปลูกในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
ปริมาณน้ำมันและสารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดงาจากฝักที่ตำแหน่งต่างๆ กัน
ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตงาในสภาพดินร่วนปนทราย
ผลของการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการระบาดของโรคไหม้ดำ (Bacterial wilt; Ralstonia solanacearum) และเน่าดำ (Charcoal rot; Macrophomina phaseolina) ในงา
ผลของวิธีการเตรียมดินปลูกต่อผลผลิตของการปลูกงาโดยใช้เครื่องปลูกแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
ผลของอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในงา
ศึกษาช่วงอายุที่เหมาะสมของต้นงาในการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยวแบบสะพายหลัง
ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการกะเทาะเมล็ดแบบต่างๆ ต่อผลผลิตและคุณภาพของงา
ศึกษาและพัฒนาเครื่องเกี่ยวงาแบบสะพาย
ศึกษาวิธีการปลูกและอัตราปุ๋ยต่อการปลูกงาในสภาพนาชลประทาน
ศึกษาอัตราการใช้สารคลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคไหม้ดำ (Bacterial wilt; Ralstonia solanacearum) และเน่าดำ (Charcoal rot; Macrophomina phaseolina) ในงา
ศึกษาอัตราปุ๋ยหินฟอสเฟตและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์
ศึกษาอัตราและชนิดปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์

ชื่อพืช: งา ชื่อการทดลอง: ผลของวิธีการเตรียมดินปลูกต่อผลผลิตของการปลูกงาโดยใช้เครื่องปลูกแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ รวมทั้งสิ้น 2 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 1

Content for tab 2.


Content for tab 3.