สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
-
การเปรียบเทียบในท้องถิ่น: พันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มเพื่อทนทานโรคยอดไหม้
การเปรียบเทียบในท้องถิ่น: พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดปานกลางเพื่อทนทานโรคยอดไหม้
การเปรียบเทียบมาตรฐาน: พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดปานกลางเพื่อผลผลิตสูง ชุดที่ 2
การผสมและคัดเลือกพันธุ์ : พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดปานกลางเพื่อกรดไขมัน Oleic สูง
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 4
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 5
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-1
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-2
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-3
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9
การรับรองพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
ผลของปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตถั่วลิสงฝักต้มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาพันธุ์และฤดูปลูกที่เหมาะสมกับถั่วลิสงฝักต้มในจังหวัดสงขลา
อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อพืช: ถั่วลิสง ชื่อการทดลอง: - รวมทั้งสิ้น 2 สายพันธ์
มีทั้งหมด 2 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ถั่วลิสงสายพันธุ์ KK97-44-106
ไม่มี

Content for tab 2.


Content for tab 3.