สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
การเปรียบเทียบเบื้องต้นสายพันธุ์ถั่วหรั่งจากการผสมพันธุ์ชุดปี 58-59
การเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกรสายพันธุ์ถั่วหรั่งจากการผสมพันธุ์ชุดปี 51-52
การรับรองพันธุ์ถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1

ชื่อพืช: ถั่วหรั่ง ชื่อการทดลอง: การรับรองพันธุ์ถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1 รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
สงขลา 1

Content for tab 2.


Content for tab 3.