สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
-
การรับรองพันธุ์ปอแก้วคิวบาพันธุ์ 977-044
การรับรองพันธุ์ปอแก้วคิวบาพันธุ์ขอนแก่น 60

ชื่อพืช: ปอแก้วคิวบา ชื่อการทดลอง: - รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ไม่มี

Content for tab 2.


Content for tab 3.