สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
-
การทดสอบคู่ผสมกลับปาล์มน้ำมันจากการผสมข้ามชนิดระหว่าง E. guineensis x E. oleifera ชั่วที่ 2
การรับรองพันธุ์ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2
การรับรองพันธุ์ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3
การรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1
การรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 4
การรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 5
การรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 6
การรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 7
การรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 8
การรับรองพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานี 9
การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบมาตรฐาน (หีบแยก)
การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตปาล์มน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตปาล์มน้ำมันภาคตะวันออกและตะวันตก
การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตปาล์มน้ำมันภาคใต้
การศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะสีผลแบบVirescens ในปาล์มน้ำมัน
การศึกษาพันธุกรรมของเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันในระดับดีเอ็นเอ
การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐาน
ทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีด้วยการฉีดเข้าลำต้นเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ
ผลกระทบของการลดปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตของปาล์มน้ำมันก่อนการปลูกทดแทน
ผลของอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาและความแน่นเนื้อของเปลือกนอกต่อองค์ประกอบทะลายปาล์มน้ำมัน
ศึกษาชนิดเชื้อราบนเมล็ดปาล์มน้ำมันและการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดเน่าในกระบวนการผลิตเมล็ดงอกของปาล์มน้ำมัน

ชื่อพืช: ปาล์มน้ำมัน ชื่อการทดลอง: - รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ไม่มี

Content for tab 2.


Content for tab 3.