สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
-
การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อใช้ในแบบจำลองการผลิตมันสำปะหลัง (ชุดพันธุ์ที่ 2 ปี 2561-2563)
การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อบริโภค : การคัดเลือกปีที่ 1 (ลูกผสมปี 2562)
การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อบริโภค : การคัดเลือกปีที่ 2 (ลูกผสมปี 2560)
การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง :ผสมพันธุ์มันสำปะหลัง (ลูกผสมชุดปี 2563)
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 1
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 2
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 3
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 60
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 7
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 86-13
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 90
การรับรองพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ห้านาที
การศึกษาการจัดการปุ๋ยและไถกลบเศษซากพืชลงดินอย่างต่อเนื่องระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระบบการผลิตมันสำปะหลัง จ. ขอนแก่น
การศึกษาการจัดการปุ๋ยและไถกลบเศษซากพืชลงดินอย่างต่อเนื่องระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระบบการผลิตมันสำปะหลัง จ.ระยอง
การศึกษาการจัดการปุ๋ยและระบบปลูกพืชอย่างต่อเนื่องระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตมันสำปะหลัง จ. ขอนแก่น
การศึกษาความสามารถในการเก็บรักษาต้นพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้า
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและความหลากหลายของพันธุกรรมของมันสำปะหลัง
ทดสอบระดับความต้านทานโรคใบไหม้ของมันสำปะหลังลูกผสม ปี 2556-2561
ทดสอบระดับความต้านทานอาการหัวเน่าโคนเน่าที่มีสาเหตุมาจากเชื้้อ Phytophthora sp. ในมันสำปะหลังลูกผสมปี 2553 – 2554 และสายพันธุ์ก้าวหน้า
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์แนะนำในช่วงแล้ง
รวบรวม และประเมินลักษณะประจำพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการบริโภค

ชื่อพืช: มันสำปะหลัง ชื่อการทดลอง: - รวมทั้งสิ้น 2 สายพันธ์
มีทั้งหมด 2 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ไม่มี
มันสำปะหลังสายพันธุ์ OMR45-27-76

Content for tab 2.


Content for tab 3.