สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
-
การรับรองพันธุ์ละหุ่งลูกผสมพันธุ์อุบล 90

ชื่อพืช: ละหุ่ง ชื่อการทดลอง: - รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ไม่มี

Content for tab 2.


Content for tab 3.