สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
-
การคัดเลือก : โคลนอ้อยชุด 2556 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
การคัดเลือก : โคลนอ้อยชุด 2558 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
การคัดเลือก โคลออ้อยชุด 2557 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
การคัดเลือกขั้นที่ 2 อ้อยชุดปี 2558 (อ้อยปลูก)
การคัดเลือกขั้นที่ 2 อ้อยชุดปี 2559
การคัดเลือกครั้งที่ 2 โคลนอ้อยชุดปี 2556 เขตน้ำฝน (เก็บเกี่ยว)
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2555 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี
การจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากการระบาดของโรคใบขาวอ้อย
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร: โคลนอ้อยชุด 2550
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร: โคลนอ้อยชุด 2551
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์อ้อยอ้อยชุดปี 2553 เพื่อผลผลิตคุณภาพ (อ้อยปลูก)
การเปรียบเทียบเบื้องต้น : โคลนอ้อยชุด 2554
การเปรียบเทียบเบื้องต้น : โคลนอ้อยชุด 2555
การเปรียบเทียบเบื้องต้น : โคลนอ้อยชุด 2556
การเปรียบเทียบเบื้องต้นโคลนอ้อยชุดปี 2556 เขตน้ำฝน: อ้อยปลูก ตอ1
การเปรียบเทียบเบื้องต้นโคลนอ้อยชุดปี 2558
การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยในเขตชลประทานเพื่อผลผลิตและคุณภาพอ้อยชุดปี 2557 (อ้อยปลูก)
การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในไร่เกษตรกร โคลนอ้อยชุดปี 2553 เขตน้ำฝน: อ้อยปลูก ตอ1 ตอ2
การเปรียบเทียบมาตรฐาน : โคลนอ้อยชุด 2551
การเปรียบเทียบมาตรฐาน : โคลนอ้อยชุด 2552
การเปรียบเทียบมาตรฐาน : โคลนอ้อยชุด 2553
การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยชุดปี 2554 (อ้อยตอ 1)
การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินร่วนจังหวัดนครราชสีมา
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินร่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินตื้น จังหวัดนครสวรรค์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินทราย-ดินร่วนปนทราย จังหวัดชลบุรี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินร่วน จังหวัดกาญจนบุรี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหารและพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินทราย-ดินร่วนปนทราย จังหวัดขอนแก่น
การรับรองพันธุ์อ้อย กวก. ขอนแก่น 4
การรับรองพันธุ์อ้อย กวก. นครสวรรค์ 1
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 1
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 80
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์ชัยนาท 1
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์มุกดาหาร
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 1
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 13
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 14
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 15
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 16
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 17
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 2
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 3
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 4
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 5
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 6
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 8
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-11
การรับรองพันธุ์อ้อยพันธุ์อู่ทอง 9
การศึกษาการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตอ้อย จ. ขอนแก่น
การศึกษาประสิทธิภาพของการเก็บรักษาละอองเกสรอ้อยด้วยความเย็นยิ่งยวด
การศึกษาผลของการฉายรังสีแกมม่าต่อการตอบสนองและการแสดงอาการโรคใบขาวในอ้อย
การศึกษาผลของการติดเชื้อโรคอื่นซ้ำซ้อนต่อเชื้อไฟโตพลาสมาโรคใบขาวของอ้อยในสภาพไร่
การศึกษาวิธีการให้น้ำร่วมกับการจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตอ้อย จ. ขอนแก่น
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม โรคใบขาว และความเสียหายของอ้อย ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม หนอนกอลายจุดเล็ก และความเสียหาย ของอ้อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเสียหายและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการระบาดของแมลงนูนหลวง
ผลของการให้น้ำต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของอ้อย
ผลของปริมาณเชื้อและสภาวะแวดล้อมต่อการแสดงอาการใบขาวในอ้อยที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาโรคใบขาว
ผลของสภาวะแล้งต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในอ้อยพันธุ์ต่างๆในสภาพควบคุม
พัฒนาและทดสอบโปรแกรมเตือนภัยแมลงนูนหลวง
พัฒนาและทดสอบโปรแกรมเตือนภัยโรคใบขาว
พัฒนาและทดสอบโปรแกรมเตือนภัยหนอนกอลายจุดเล็ก
ศึกษาการจัดการธาตุอาหารเพื่อลดความรุนแรงของโรคใบขาวจังหวัดราชบุรี
ศึกษาการจัดการธาตุอาหารเพื่อลดความรุนแรงของโรคใบขาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ศึกษาการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในพื้นที่ที่เหมาะสมในแต่ละเขต
ศึกษาการเจริญเติบโตและสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ดีเด่นชุดที่ 1 ในดินทราย ทรายร่วน และร่วนทรายในสภาพน้ำฝน
ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเกลือสังกะสีและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่ท่อนพันธุ์อ้อย
ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อยพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร : เขตชลประทาน
ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อยพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร: เขตน้ำฝน
ศึกษาปฏิกิริยาของโคลนอ้อยดีเด่นต่อโรคแส้ดำอ้อยชุดปี 2556
ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคแส้ดำอ้อยชุดปี 2555 (อ้อยปลูก)
ศึกษาปฏิกิริยาต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงของโคลนอ้อยชุดปี 2559
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ้อยโคลนดีเด่นชุดที่ 1 ในดินทราย ทรายร่วน และร่วนทราย สภาพน้ำฝน
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ้อยโคลนดีเด่นชุดปี 2553 (อ้อยปลูก)
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของโคลนอ้อยดีเด่นชุดปี 2554
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของอ้อยโคลนดีเด่นชุดที่ 2 ในดินทราย ทรายร่วน และร่วนทราย สภาพน้ำฝน
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของอ้อยโคลนดีเด่นชุดปี 2553 (อ้อยตอ 1)
ศึกษารูปแบบการกลับมาติดเชื้อสาเหตุโรคใบขาว

ชื่อพืช: อ้อย ชื่อการทดลอง: - รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
ไม่มี

Content for tab 2.


Content for tab 3.