สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
การคัดเลือกพันธุ์ ชุดที่ 1 ปี 2559
การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ ชุดที่ 1 ปี 2559
การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ ชุดที่ 1 ปี 2559
การผสมคัดเลือกพันธุ์ ชุดที่ 2 ปี 2560
การรับรองพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ กวก. สุพรรณบุรี 1
การรับรองพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1
การรับรองพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50
ปฏิกิริยาการเกิดโรคแส้ดำของพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ
ปฏิกิริยาการเกิดโรคเหี่ยวเน่าแดงของพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ
เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยคั้นน้ำและคุณภาพผลผลิตที่ปลูกสภาพพื้นที่นาร้าง ที่ดอนในภาคใต้ตอนลำง
ผลการใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี และปุ๋ยเคมีในการ ผลิตอ้อยคั้นน้าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ในเขตภาคใต้ตอนล่าง
ศึกษาการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในอ้อยคั้นน้ำโคลนพันธุ์ดีเด่น
ศึกษาฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมาะสมในการทำน้ำตาลผง
ศึกษาฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมาะสมในการทำน้ำอ้อยเข้มข้น
ศึกษาฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมาะสมในการทำอ้อยงบ

ชื่อพืช: อ้อยคั้นน้ำ ชื่อการทดลอง: การรับรองพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 รวมทั้งสิ้น 1 สายพันธ์
มีทั้งหมด 1 สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ สถานที่ทำการทดลอง ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางพฤษศาตร์อื่นๆ ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง
สุพรรณบุรี 50

Content for tab 2.


Content for tab 3.