สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ปี

2563

ฤดูปลูก

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย

ไร่เกษตรกรจังหวัดสงขลา

พื้นที่ลาดเอียง (%)

ทิศทาง

พิกัดแปลง X ที่ 1

พิกัดแปลง X ที่ 2

พิกัดแปลง X ที่ 3

พิกัดแปลง X ที่ 4

พิกัดแปลง X ที่ 5

พิกัดแปลง Y ที่ 1

พิกัดแปลง Y ที่ 2

พิกัดแปลง Y ที่ 3

พิกัดแปลง Y ที่ 4

พิกัดแปลง Y ที่ 5

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่)

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา

อัตรา (กิโลกรัม/ไร่)

วันที่ปลูก

วันที่เก็บเกี่ยว

ไม่มีข้อมูล