สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ลักษณะทางเกษตร

ผลผลิตหัวใหญ่ 35.6 หัว/กก. หัวกลาง 83.6 หัว/กก. หัวเล็ก 150.3 หัว/กก. หัวหูด 2.67 หัว/กก. ผลผลิต 4,619 กก./ไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 730 กก./ไร่ หัวกลาง 1,589 กก./ไร่ หัวเล็ก 2,300 กก./ไร่ หัวหูด 40.0 กก./ไร่ ผลผลิตที่จำหน่ายได้ 2,319 กก./ไร่

ไม่มีข้อมูล