สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ลักษณะทางเกษตร

ผลผลิตหัวใหญ่ 25.3 หัว/กก. หัวกลาง 69.0 หัว/กก. หัวเล็ก 221.0 หัว/กก. หัวหูด - หัว/กก. ผลผลิต 5,420 กก./ไร่ ผลผลิตหัวใหญ่ 1,040 กก./ไร่ หัวกลาง 1,823 กก./ไร่ หัวเล็ก 2,557 กก./ไร่ หัวหูด - กก./ไร่ ผลผลิตที่จำหน่ายได้ 2,863 กก./ไร่

ไม่มีข้อมูล