สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : พืชอุตสาหกรรม

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ทุเรียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ไม่ระบุ

สกุล (Genus) : Durio

ชนิด (specific epithet) : zibethinus

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) :

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) :

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : ทุเรียนเป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง ใบเป็นใบเดี่ยว ดอกเป็นดอกช่อ สมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวและหอม ลักษณะคล้ายระฆัง ผลเป็นผลเดี่ยว เปลือกมีหนามแหลม เนื้อในมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดงขึ้นกับชนิด เมล็ดกลมรีมีเยื่อหุ้มสีน้ำตาล เนื้อในของเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่คือภาคตะวันออกและภาคใต้ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร ระยอง สุราษฎร์ธานี และ ยะลา พันธุ์ที่มีการปลูกมากที่สุด คือ หมอนทอง

ไถแปร :

อื่นๆ : ควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือ ดินเหนียวปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี และมีหน้าดินลึก ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบหรือพื้นที่มีความลาดเอียงในระดับ 1-3 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ควรเกิน 15 เปอร์เซ็นต์

วิธีปลูก :

อัตราปลูก : 25 ต้น / ไร่

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ :

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา : ปริมาณน้ำฝน ไม่น้อยกว่า 1,600-4,000 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวของฝนดี ความชื้นในอากาศ 75-85 เปอร์เซ็นต์ ระดับความสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 650 เมตร

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :