สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : พืชผัก

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : หน่อไม้ฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ASPARAGACEAE

สกุล (Genus) : Asparagus

ชนิด (specific epithet) : officinalis

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : L.

ชนิดย่อย (Subspecies) : ไม่มี

พันธุ์ (Variety) : ไม่ได้ระบุ

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : ความเป็นมา การส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของประเทศไทย เกิดจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่มีผลตอบแทนสูง และมีแนวโน้มในการส่งออกที่ดีทั้งในรูปสดและแปรรูป ประกอบกับในปลายปี 2529 บริบัทธานียามา(สยาม)จำกัด ได้ติดต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความช่วยเหลือบริษัทในการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบและหาความเป็นไปได้ รวมทั้งพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาเห็นว่าหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่น่าสนใจ และสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ต่าง ๆ มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน ราคารับซื้ออยู่ในเกณฑ์ดี และมีสัญญาซื้อขายระยะยาวระหว่างกลุ่มเกษตรกรและบริษัทถึง 3 ปี นอกจากนั้นเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่เกษตรและเป็นการสนับสนุนนโยบายการส่งออกผลิตผลการเกษตรของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งจะทำให้มีรายได้เข้าประเทศและมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นดังนั้นใน 2530 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ด้านการผลิต ในปี 2529 ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง 3,000 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มมีการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งตั้งแต่ปี 2530 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตแบบครบวงจรโดยมีบริษัทผู้รับซื้อ ทำสัญญาซื้อขายกับกลุ่มเกษตรกร และประกันราคารับซื้อขั้นต่ำ การส่งเสริมด้วยระบบมีข้อมตกลงล่วงหน้านี้ สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรและประกันราคารับซื้อขั้นต่ำ การส่งเสริมด้วยระบบมีข้อตกลงล่วงหน้า พื้นที่การผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีเนื่องจากมีความต้องการของผู้ส่งออกซึ่งในปัจจุบันมีผู้ส่งออกรายใหญ่มากกว้่า 10 ราย ในปี 2536 มีพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งทั้งประเทศ 23ฒ901 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่การผลิตหน่อเขียว 19,901 ไร่ (พื้นที่เก็บเกี่ยว 13,671 ไร่) และพื้นที่การผลิตหน่อขาว 4,000 ไร่ (พื้นที่เก็บเกี่ยว 2,691 ไร่) ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งรวมทั้งประเทศประมาณ 15,000 ตัน/ปี จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียวแหล่งใหญ่ อยู่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี เป็นต้น ส่วนแหล่งปลูกหน่อขาว เพื่อส่งโรงงานที่สำคัญได้แก่ จ.สุพรรณบุรี ชัยนาท ระยอง สถานการณ์ด้านการตลาด ในปี 2529 ประเทศไทยมีการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งเฉพาะหน่อขาวเพียงอย่างเดียวในประมาณ 10 ตัน มูลค่า 0.3 ล้านบาท การส่งออกเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมาปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการส่งออกหน่อเขียวสดไปยังประเทศญี่ปุ่นในปี 2536 มีการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งทั้งสิ้น 3,580 ตัน มูลค่ารวม 225.8 ล้านบาท โดยแยกเป็นการส่งออกหน่อเขียวสด ปริมาณ 2,330 ตัน มูลค่า 182.3 ล้านบาท และส่งออกหน่อขาวบรรจุขวดและกระป๋องปริมาณ 1,250 ตัน มูลค่า 43.5 ล้านบาท ตลาดที่สำคัญในการส่งออกหน่อเขียวสดคือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักของประเทศไทยส่วนหน่อขาวบรรจุกระป๋องและขวด ตลาดที่สำคัญได้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก

ไถแปร :

อื่นๆ :

วิธีปลูก :

อัตราปลูก :

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ :

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :