สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ผล

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : มะม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) :

สกุล (Genus) :

ชนิด (specific epithet) :

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) :

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : เขียวเสวย หนองแซง แรด ฟ้าลั่น อกร่อง มหาชนก น้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้สีทอง โชคอนันต์

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : พื้นที่ปลูก 541,488 ไร่ ผลผลิต 160,257 ตัน (2560, กรมส่งเสริมการเกษตร) เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคทั้งผลดิบและสุก อีกทั้งเป็นที่ชื่นชอบของตลาดต่างประเทศ ในปี 2559 มีการส่งออกในรูปมะม่วงสด แช่แข็ง อบแห้ง และบรรจุกระป๋องรวม 64,513 ตัน มูลค่า 3,200 ล้านบาท

ไถแปร :อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นกับสภาพดิน

อื่นๆ : 1.พื้นที่ดอน ปรับพื้นที่ให้เรียบ กำจัดวัชพืช และเตรียมหลุมปลูกตามระยะที่ต้องการ 2.พื้นที่ลุ่ม หรือพื้นที่ที่ระบายน้ำไม่ดี เช่น ดินเหนียว ควรขุดเป็นร่องสวน หากพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่ลุ่มมากอาจใช้วิธียกร่องแบบลูกฟูก และทำคันดินล้อมกันน้ำรอบสวนเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน

วิธีปลูก : ขุดหลุมในแนวตรงบนแปลงขนาด กว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50-80 ซม. ผสมดินปลูกด้วยอินทรีย์ อัตรา ส่วน 3:1 โดยปริมาตร คลุกให้เข้ากันแล้วกลบลงหลุมโดยให้ดินบริเวณปากหลุมสูงกว่าดินเดิมประมาณ 15 ซม. ส่วนพื้นที่ดอนขุดหลุมในแนวตรง กว้าง ยาวและลึกประมาณ 50-80 ซม. และเตรียมหลุมเช่นเดียวกันกับการเตรียมหลุมในที่ลุ่ม

อัตราปลูก : ระยะปกติ 8x8 เมตร ระยะชิด 4x4 เมตร

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : กิ่ง ยอด

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ : ทาบกิ่ง เสียบยอด

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน :

สูตร/ชนิดฮอร์โมน :

อัตรา :

โดยวิธี :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :