สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ผล

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ทุเรียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : MALVACEAE

สกุล (Genus) : Durio

ชนิด (specific epithet) : zibethinus

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) :

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : ชะนี

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) รูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม(acute) ดอก (flower) รูปร่าง ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) รูปไข่กลับ (obovate) ปลายดอกตูม(flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ปลายผล (fruit apex) ป้าน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ป้าน (flattened) ความยาวก้านผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปร่างหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไม่มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) นามรอบขั้วผล (proximal spine) หนามตรง (vertical)

ลักษณะทางเกษตร : การเจริญเติบโตของต้น (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี (fruit bearing) 100-110 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกว้างผล 17 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 55 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.5 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 740 กรัม ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.66 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO16B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) รสชาติของเนื้อ (taste) หวานมากลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,480 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y146 D จํานวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม 70/30 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.65 เซนติเมตร ความยาว 5.5 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 180 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล(season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 117 วัน

สถานการณ์พืช :

ไถแปร :

อื่นๆ :

วิธีปลูก :

อัตราปลูก :

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ :

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :