สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ผล

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ส้มโอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : RUTACEAE

สกุล (Genus) : Citrus

ชนิด (specific epithet) : maxima

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : Merr.

ชนิดย่อย (Subspecies) : ไม่ได้ระบุ

พันธุ์ (Variety) : ทองดี

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : พื้นที่ปลูก173,620 ไร่ ผลผลิต 250,534 ตัน ใช้ในประเทศ 212,694 ตัน ส่งออก 37,840 ตัน มูลค่า 615.05 ล้านบาท คู่ค้า ได้แก่ จีน เวียดนาม ฮ่องกง ฯลฯ ตลาดฮ่องกงและยุโรปนิยมพันธุ์ทองดี ตลาดคุนหมิงนิยมพันธุ์ขาวใหญ่ ทองดี โดยตลาดจีนและฮ่องกง นิยมใช้ในการประกอบพิธีต่าง ๆ ทุกเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน

ไถแปร :อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นกับสภาพดิน

อื่นๆ : ไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 20-25 วัน พรวนย่อยดิน 2 ครั้ง ปรับระดับดินให้สม่ำเสมอ เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง

วิธีปลูก : พื้นที่ดอน ยกร่องเป็นลักษณะลูกฟูก เพื่อระบายน้ำ พื้นที่ลุ่ม ปลูกบนสันร่องกว้าง 6-7 เมตร ระหว่างร่อง กว้าง 1-1.5 เมตร ลึก 1 เมตร - ขุดหลุม ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร - ผสมดินที่ได้จากการขุดหลุมกับปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วอัตรา 4-6 กิโลกรัม และหินฟอสเฟต 500 กรัมต่อหลุม ใส่ลงในหลุมประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม วางต้นพันธุ์ส้มโอลงในหลุม ให้โคนต้นอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินปากหลุมเล็กน้อย - กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณรอบต้นตอให้แน่น - ปักไม้หลักและผูกเชือกยึดต้น เพื่อป้องกันการโยกคลอนของต้นพันธุ์ - คลุมดินบริเวณโคนต้นด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง - รดน้ำให้ชุ่ม ยกร่องในแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อให้ส้มโอได้รับแสงแดดสม่ำเสมอและทั่วถึง

อัตราปลูก : พื้นที่ดอน : ใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร หรือ 8x8 เมตร พื้นที่ลุ่ม : ใช้ระยะปลูก 8x6 เมตร

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : ตา กิ่ง ยอดพันธุ์

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา : 44-100 ต้นต่อไร่

วิธีการ : การติดตา ต้นตอมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 เซนติเมตร หรือ อายุประมาณ 6 เดือน การตอนกิ่ง เลือกตอนกิ่งจากต้นพันธุ์ดี ต้องเป็นกิ่งเพสลาด (กึ่งอ่อนกึ่งแก่) ที่มีความสมบูรณ์ ปราศจากการทำลายของโรคและแมลง การเสียบยอด เลือกต้นตอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 6 เดือน ตัดยอดสูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร ยอดพันธุ์ดียาว 15-20 เซนติเมตร มีใบติดอยู่ 2-3 คู่ หลังเสียบยอดให้ใส่ในถุงพลาสติกปิดปากถุง ทิ้งไว้ 15-20 วัน เมื่อติดดีแล้วจึงนำออกจากถุง หรือใช้พาราฟิล์ม พันรอบรอยแผลและกิ่งพันธุ์ดี ดูแลรักษาให้ต้นมีขนาดพร้อมปลูก

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :