สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ผล

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : กล้วยไม้ดินใบหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ORCHIDACEAE

สกุล (Genus) : Spathoglottis

ชนิด (specific epithet) : plicata

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : Blume

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : พื้นเมือง

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : การส่งออกกล้วยไม้สกุล Spathoglottis ในปี 2562 มีการส่งออกมูลค่า 224,376 บาท ซึ่งประเทศที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด คือ ฟิลิปปินส์ รองลงมา คือ ศรีลังกา เยอรมนีและอินเดีย มีการสำรวจเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ดินใบหมาก ในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า มีการปลูกจำหน่ายเชิงการค้า ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า ราคาอยู่ระหว่าง 100-150 บาท/กระถาง

ไถแปร :

อื่นๆ : กล้วยไม้ดินใบหมากปลูกโดยวิธีการ แยกหน่อ วัสดุปลูกที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่มีความโปร่ง เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก หาง่ายและมีมากในแต่ละท้องถิ่น ส่วนผสมของวัสดุปลูกที่ใช้ได้แก่ กาบมะพร้าว+ปุ๋ยคอก อัตรา 2:1 หรือทราย+ขุยมะพร้าว+ดินร่อน อัตรา 1:1:1

วิธีปลูก : ปลูกโดยการ ตัดแยกกอให้มีลำเก่าและหน่อใหม่ติดมาด้วย

อัตราปลูก : 1-2 หน่อ ปลูกในกระถาง ขนาด 6-8นิ้ว ดูแลรักษา

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ :

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : สูตร 14-14-14

อัตรา : 4 กรัม/กระถาง ทุก 3 เดือน

โดยวิธี : ปุ๋ยละลายช้า

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : สูตร 21-21-21

อัตรา : 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

โดยวิธี : ปุ๋ยทางใบ

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :