สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : พืชผัก

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : กะหล่ำดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ไม่ระบุ

สกุล (Genus) : Brassica

ชนิด (specific epithet) : occidentale

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : L.

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : botrytis

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : กะหล่ำดอกมีพื้นที่ปลูก 3,176 ไร่ ผลผลิต 2,998 ต้น แต่กะหล่ำดอกและบร็อคโคลี่จะมีปัญหาเรื่องอาการไส้กรอง ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุโบรอนพบมากในดินที่มี ปริมาณธาตุอาหารโบรอนต่ำ

ไถแปร :

อื่นๆ : ไถตากดิน ให้หน้าดินมีความลึกไม่ต่ำกว่า 1 ฟุต ตากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์

วิธีปลูก : เพาะเมล็ดกะหล่ำดอก ปลูกต้นกล้าอายุ 30 วัน

อัตราปลูก : ะยะปลูกระหว่างต้นต่อระหว่างแถว 50x60 เซนติเมตร ปลูกแถวคู่เว้นข้างด้านละ 30 เซนติเมตร

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : พันธุ์ เออรี่ 45

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว : เลือกขนาดของดอกที่มีขนาดโตเต็มที่ และเป็นก้อนแน่นก่อนการยืดตัวไปเป็นช่อดอก

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60

อัตรา : 22.5,1.7 และ 1.5 กิโลกรัม/ไร่

โดยวิธี : พ่นCaB อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังปลูก 1 เดือน ทุกๆ 7 วันจนถึงเก็บเกี่ยว

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

อัตรา :อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี : ต.ค.61

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

จังหวัด : เชียงราย

อำเภอ : อำเภอเมืองเชียงราย

ตำบล : ป่าอ้อดอนชัย

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) : RCB

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) : 4

จำนวนซ้ำ (Replication) : 4

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) : 6

ขนาดความกว้างแปลงย่อย : 1 เมตร

ขนาดความยาวแปลงย่อย : 6 เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : 10 เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : เมตร

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) : 50

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) : 60

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : 6

อินทรีวัตถุ (%) : 2.34

ฟอสฟอรัส (mg/kg) : 60

โพแทสเซียม (mg/kg) : 137

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) : 1073

Fe (mg/kg) : 121

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) : 189

Zn (mg/kg) : 1.69

Mn (mg/kg) : 14.2

S (mg/kg) :

B (mg/kg) : 2.92

Cu (mg/kg) : 1.68