สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : พืชผัก

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : บร็อคโคลี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ไม่ระบุ

สกุล (Genus) : Brassica

ชนิด (specific epithet) : occidentale

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : L.

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : italica

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : เป็นพืชที่ปลูกมากใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย บร็อคโคลี่ มีพื้นที่ปลูก 1,143 ไร่ ผลผลิต 1,157 ต้น แต่กะหล่ำดอกและบร็อคโคลี่จะมีปัญหาเรื่องอาการไส้กรอง ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุโบรอนพบมากในดินที่มีปริมาณธาตุอาหารโบรอนต่ำ

ไถแปร :

อื่นๆ : ไถตากดิน ให้หน้าดินมีความลึกไม่ต่ำกว่า 1 ฟุต ตากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์

วิธีปลูก : เพาะเมล็ด เมื่อต้นกล้าอายุ 25-30 วัน จึงทำการถอนกล้าย้ายปลูก

อัตราปลูก : ขนาดแปลงย่อย 1.5x10 เมตร ระยะระหว่างต้นxระหว่างแถว 60x100 เซนติเมตร เว้นด้านข้างด้านละ 25 เซนติเมตร เว้นร่องระหว่างแปลงย่อย 50 เซนติเมตร เว้นระหว่างซ้ำ 1 เมตร หลังปลูกคลุมด้วยฟางข้าว

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : พันธุ์บิ๊กกรีน

วันปลูก : 10/1/2020 12:00:00 AM

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว : โดยทั่วไปถ้าดอกแรกที่ตัดมีขนาดโดยประมาณ 15 เซนติเมตร และก้านดอกยาว 15 เซนติเมตร จะเป็นดอกที่สมบูรณ์ และตลาดต้องการมาก ควรตัดใบล่างๆ ของก้านออกบ้างเหลือไว้หุ้มดอกประมาณ 3-4 ใบ เพื่อป้องกันมิให้ดอกช้ำในขณะบรรจุและขนส่ง

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60

อัตรา : 39.39,3.74 และ 4.95 กิโลกรัมต่อไร่

โดยวิธี : พ่น CaB อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังปลูก 1 เดือน ทุกๆ 7 วันจนถึงเก็บเกี่ยว

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

อัตรา :อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี : ต.ค.61

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

จังหวัด : เชียงราย

อำเภอ : อำเภอเมืองเชียงราย

ตำบล : ป่าอ้อดอนชัย

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) : RCB

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) : 4

จำนวนซ้ำ (Replication) : 4

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) : 15 ตารางเมตร

ขนาดความกว้างแปลงย่อย : 1.5 เมตร

ขนาดความยาวแปลงย่อย : 10 เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : 10 เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : เมตร

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) : 60

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) : 100

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : 6

อินทรีวัตถุ (%) : 2.34

ฟอสฟอรัส (mg/kg) : 60

โพแทสเซียม (mg/kg) : 137

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) : 1073

Fe (mg/kg) : 121

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) : 189

Zn (mg/kg) : 1.69

Mn (mg/kg) : 14.2

S (mg/kg) :

B (mg/kg) : 2.92

Cu (mg/kg) : 1.68