สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ปทุมมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ZYGOPHYLLACEAE

สกุล (Genus) : Curcuma

ชนิด (specific epithet) : alismaefolia

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) :

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : พื้นเมือง

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตประมาณ 400 ไร่ แหล่งผลิตใหญ่ อยู่ใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.เลย จ.ชัยภูมิ และ จ.กาญจนบุรี การส่งออกหัวพันธุ์ประมาณ 75% ของผลผลิตทั้งหมด 25% สำหรับปลูกขยายพันธุ์ ในฤดูกาลถัดไป ปี 2556-2560 มูลค่าการส่งออกหัวพันธุ์ประมาณ 15-30 ล้านบาท และส่งออกไม้ดอก ประมาณ 40-70 ล้านบาท แต่ตลาดโลก มีความต้องการหัวพันธุ์ หัวพันธุ์ไม่น้อยกว่า 200ล้านบาท/ปี

ไถแปร :ไถพรวนยกร่องแปลงย่อยยกสูง 20-30 ซม. กว้าง 1-1.5 ม.

อื่นๆ :

วิธีปลูก : วางเหง้าปลูกแนวนอน

อัตราปลูก : หัวใหญ่ 10,000 หัว/ไร่

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : ปลูกโดยการใช้หัวพันธุ์

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว : เก็บเกี่ยวพฤศจิกายน-ธันวาคม

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ : สารป้องกันกำจัดเชื้อรา และแบคทีเรีย

อัตรา : เบโนมิล 10-20 กรัม/น้ำ20ลิตร,สารปฏิชีวนะในกลุ่มสเตรปโตมัยซิน 5-10 กรัม/น้ำ20ลิตร

วิธีการ : แช่หัวพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 13-13-13

อัตรา : 10 กรัม/ต้น

โดยวิธี : รองก้นหลุมหรือถุงปลูก

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง เช่น 21-7-14 หรือ 15-0-0

อัตรา : 15 กรัม/กอ

โดยวิธี : โรยรอบกอ

ครั้งที่ : 3

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 13-13-21

อัตรา : 15 กรัม/กอ

โดยวิธี : โรยรอบกอ

ครั้งที่ : 4

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : ปุ๋ยเคมีที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เช่น 8-24-24,14-14-21 และ 13-13-21

อัตรา : 16 กรัม/กอ

โดยวิธี : โรยรอบกอ

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :คลอรีนผง หรือไฮเตอร์10%

อัตรา :คลอรีนผงละลายน้ำ 2 ช้อนชา/น้ำ20ลิตร ,หรือไฮเตอร์10% 5ฝา/น้ำ20ลิตร

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :azoxystrobin+difenoconazole 32.5% W/V SC

อัตรา :10 ซีซี/น้ำ20ลิตร

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :

อัตรา :


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :