สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ผล

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ลำไย

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : SAPINDACEAE

สกุล (Genus) : Dimocarpus

ชนิด (specific epithet) : occidentale

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : Lour.

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) :

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : ประเทศไทยมีเนื้อที่ให้ผล 1,013,329 ไร่ มีผลผลิต 853,780ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 843 ไร่ ภาคเหนือมีเนื้อที่ 869,227 ไร่ จังหวัที่ให้ผลมากที่สุด ชียงใหม่ ลำพูนและเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีเนื้อที่ให้ผลเพียงร้อยละ 4.5 และ 9.7 ของพื้นที่

ไถแปร :

อื่นๆ : ให้ไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว้ 20-25 วัน พรวนย่อยดินอีก 1-2 ครั้ง และปรับระดับดินให้สม่ำเสมอ ตามแนวลาดเอียง

วิธีปลูก : ขุดหลุมปลูกขนาด 80x80x80 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก ที่ย่อยสลายดีแล้ว 3-5 กก.ต่อหลุม โดยผสมกับหน้าดินใส่ลงหลุม พูนดินสูงจากปากหลุม 15 ซม. ก่อนปลูกทำหลุมเท่าถุงเพื่อวางชำต้นกล้า ตัดรากที่ขดงอรอบๆถุงชำต้นกล้าทิ้งไป ใช้มีดคมกรีดจากก้นถุงขึ้นมาปากถุงทั้งสองด้าน แล้วดึงถุงพลาสติกออก ระวังอย่าให้ดินแตก กลบดินให้แน่น พรางแสงให้จนกระทั่งแตกยอดอ่อน 1 ครั้ง จึงงดการพรางแสง

อัตราปลูก :

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ :

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 + 46-0-0

อัตรา : สัดส่วน 1:1 อัตรา 100 กรัมต่อต้น ปีละ3 ครั้ง

โดยวิธี : 1.การให้ปุ๋ยทางดินโดยการหว่านในทรงพุ่มหรือขุดร่องลึก 10 ซม. 2. การให้ปุ๋ยทางใบเป็นการให้ธาตุอาหารทีละน้อยที่เหมาะสมกับจุลธาตุอาหาร เช่น โบรอน ทองแดงและสังกะสี

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 + 46-0-0

อัตรา : สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กก./ต้น และเดือน พ.ย. พ่นปุ๋ยเคมีสูตร 0-52-34

โดยวิธี : 1. การให้ปุ๋ยทางดินโดยการหว่านในทรงพุ่มหรือขุดร่องลึก 10 ซม. 2. การให้ปุ๋ยทางใบเป็นการให้ธาตุอาหารทีละน้อยที่เหมาะสมกับจุลธาตุอาหาร เช่น โบรอน ทองแดงและสังกะสี

ครั้งที่ : 3

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 + 46-0-0

อัตรา : สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กก./ต้น

โดยวิธี : 1. การให้ปุ๋ยทางดินโดยการหว่านในทรงพุ่มหรือขุดร่องลึก 10 ซม. 2. การให้ปุ๋ยทางใบเป็นการให้ธาตุอาหารทีละน้อยที่เหมาะสมกับจุลธาตุอาหาร เช่น โบรอน ทองแดงและสังกะสี

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

วิธี : สัปดาห์แรกหลังดอกบานพ่นน้ำพรมที่กิ่งและโคนต้นเล็กน้อยเพื่อให้ลำไยค่อยๆ ปรับตัว

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) : 200

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

วิธี : สัปดาห์ที่สองหลังดอกบาน เริ่มให้น้ำเต็มที่ สำหรับต้นลำไยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร ให้น้ำในอัตรา 55% ของอัตราการระเหย

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) : 200

โรคพืช

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :

อัตรา :ตัดกิ่งที่เป็นโรคออกเผาทำลาย ในแหล่งมีการระบาดของโรค พ่นด้วยกำมะถันผง 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือมีอาทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 4 วัน เพื่อป้องกันกำจัดไรลำไย

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :

อัตรา :พ่นด้วยเมทาเลกซิล 25% WP อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1 ครั้ง ทันทีที่พบโรคที่ผล และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังพ่นสาร 10-15 วัน ส่วนโรคที่ใบในช่วงผลใบอ่อน พ่นป้องกันกำจัด เช่นเดียวกับเป็นที่ผลลำไย


แมลง ไร และศัตรูพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

อัตรา :ถ้าพบไข่ให้พ่นคาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้าพบปริมาณมากเกิน 5% ของผลที่สุ่ม พ่นคลอร์ไพริฟอส/ไซเพอร์เมทริน 55% EC (นูเรลล์-L 505 EC) อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไซฟลูทริน 5% EC อัตรา 5 มล./น้ำ 20 ลิตร ควรหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

อัตรา :พ่นด้วย คาร์บาริล 85% WP อัตรา 45 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน

ครั้งที่ : 3

วันที่ :

อัตรา :มในสารละลายของคาร์บาริล 85%WP อัตรา 2 กรัมต่อน่ำ 1 ลิตร นาย 5 นาที นำไปแขวนในสวนเป็นจุดๆ ห่างกันจุดละ 20 เมตร ขณะผลลำไยใกล้สุก

ครั้งที่ : 4

วันที่ :

อัตรา :ช้สารฆ่าแมลง เช่น คลอร์ไพริฟอส 40% EC อัตรา 1-2 มิลลิลิตรต่อรู ฉีดเข้าในรู แล้วอุดด้วยดินเหนียว

ครั้งที่ : 5

วันที่ :

อัตรา :พ่นด้วยอิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 7 วัน

ครั้งที่ : 6

วันที่ :

อัตรา :พ่นด้วยกำมะถันผง 80% EP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออามีทราช 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 วัน


วัชพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :