สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ผล

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ลิ้นจี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : SAPINDACEAE

สกุล (Genus) : Litchi

ชนิด (specific epithet) : chinensis

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : Sonn.

ชนิดย่อย (Subspecies) : ไม่ได้ระบุ

พันธุ์ (Variety) : ไม่ได้ระบุ

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : ลิ้นจี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันมีผู้นิยมปลูกลิ้นจี่กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผลผลิตจำหน่ายได้ราคาดี ดูแลรักษาง่าย โรคแมลงรบกวนน้อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญ ได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา สมุทรสงคราม

ไถแปร :

อื่นๆ :

วิธีปลูก : ขุดหลุมในแนวตรงบนแปลงขนาด กว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50-80 ซม. ผสมดินปลูกด้วยอินทรีย์ อัตรา ส่วน 3:1 โดยปริมาตร คลุกให้เข้ากันแล้วกลบลงหลุมโดยให้ดินบริเวณปากหลุมสูงกว่าดินเดิมประมาณ 15 ซม. ส่วนพื้นที่ดอนขุดหลุมในแนวตรง กว้าง ยาวและลึกประมาณ 50-80 ซม. และเตรียมหลุมเช่นเดียวกันกับการเตรียมหลุมในที่ลุ่ม

อัตราปลูก : ประมาณ 50-80 ซม. ผสมดินปลูกด้วยอินทรีย์ อัตรา ส่วน 3:1 โดยปริมาตร

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ :

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : สูตร 15-15-15

อัตรา : ครึ่ง กก./ต้น/ปี

โดยวิธี : หว่านในบริเวณทรงพุ่ม

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15

อัตรา : ปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กก./ต้น , ปุ๋ยเคมี 300-400 กรัม/ต้น/ครั้ง

โดยวิธี : หว่านในบริเวณทรงพุ่ม

ครั้งที่ : 3

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน :

สูตร/ชนิดฮอร์โมน :

อัตรา :

โดยวิธี :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :ใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดเพลี้ย

อัตรา :

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :ใช้ยากำจัดเชื้อราพวกคาร์เบนดาซิม (เบนโนมิล)

อัตรา :

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :ใช้ยากำจัดเชื้อราพวกคาร์เบนดาซิม (เบนโนมิล)

อัตรา :

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :ใช้ยาแมนโคแซบ (ไดเทนเอ็ม 45) หรือไตรอาไดมีฟอน เช่น ไบเลตอน 25%

อัตรา :


แมลง ไร และศัตรูพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

อัตรา :พ่นสารไมแทค 20% อัตรา 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตรหรือ เดเดรกซ 30% EC อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หรือเคลเทน อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

อัตรา :

ครั้งที่ : 3

วันที่ :

อัตรา :พ่นด้วยเซฟวิน 85% WP อัตรา 45-60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และเมื่อพบมีการระบาดมากพ่นด้วยกูซาไธออน 40 % EC อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ : 4

วันที่ :

อัตรา :ใช้สับปะรดสุกจุ่มสารเคมีอัตรา 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตรแช่ไว้นาน 5 นาที แล้วนำไปแขวนที่ต้นลิ้นจี่เมื่อผีเสื้อมาดูดน้ำหวานก็จะตาย


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :