สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ดาหลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ZINGIBERACEAE

สกุล (Genus) : Etlingera

ชนิด (specific epithet) : elatior

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : (Jack)R.M.Smith

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : ยะลา1,ยะลา2,ยะลา3,ยะลา4

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช :

ไถแปร :1

อื่นๆ :

วิธีปลูก : ปลูกแบบไม่ยกร่องสวน ขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซ็นติเมตร ผสมดิน:แกลบดิบ:ปุ๋ยคอก อัตรา 2:1:1 แล้วนำดินปลูกที่ผสมเรียบร้อยแล้วใส่ลงในหลุมให้เต็ม สูงขึ้นจากปากหลุมเป็นสามเหลี่ยม รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 30-50 กรัม/หลุม ปลูกระยะห่างระหว่างต้นและแถว3x3เมตร

อัตราปลูก : 177ต้น/ไร่

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : ยะลา1,ยะลา2,ยะลา3

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว : ดอกดาหลาที่สมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวได้อายุประมาณ 45-60 วัน นับจากเริ่มแทงหน่อดอก ตัดก้านดอกให้ชิดโคนต้น แล้วแช่ก้านดอกลงในถังน้ำ

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 16-16-16/ ปุ๋ยขี้ไก่

อัตรา : 16-16-16 อัตรา 100-200 กรัม/กอ ทุก 3 เดือน / ปุ๋ยขี้ไก่ 25 กิโลกรัม/กอ ทุก 6 เดือน

โดยวิธี : หว่านรอบโคนกอ

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

วิธี : ระบบสปริงเกลอร์

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) : 0

โรคพืช

วันที่ :


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัย

จังหวัด : เลย

อำเภอ : อำเภอภูเรือ

ตำบล : ปลาบ่า

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) : CRD

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) : 11

จำนวนซ้ำ (Replication) : 11

จำนวนบล็อค (Block) : 4

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) : 5

ขนาดความกว้างแปลงย่อย : เมตร

ขนาดความยาวแปลงย่อย : เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : เมตร

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) : 300

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) : 300

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :