สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : พืชอุตสาหกรรม

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : มะคาเดเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : PROTEACEAE

สกุล (Genus) : Macadamia

ชนิด (specific epithet) : integrifolia

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : Maiden & Betche.

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : MCL-829,KW-86,CR-7,660,KK-27,CR-5,741,FNG-21

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : พื้นที่ปลูกมะคาเดเมียในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 มีเนื้อที่ 10,733ไร่

ไถแปร :

อื่นๆ :

วิธีปลูก : ระยะปลูก8x10เมตรขนาดหลุม1x1x1 เมตร

อัตราปลูก : 1ต้น/1หลุม

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : เชียงใหม่700

วันปลูก : 6/15/2012 12:00:00 AM

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก : 5/10/2016 12:00:00 AM

การเก็บเกี่ยว : เมื่อผลร่วงลงพื้น

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 15-15-15

อัตรา : 400กรัม/ต้น

โดยวิธี : หว่าน

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 15-15-15

อัตรา : 800กรัม/ต้น

โดยวิธี : หว่าน

ครั้งที่ : 3

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 15-15-15

อัตรา : 1,200กรัม/ต้น

โดยวิธี : หว่าน

ครั้งที่ : 4

วันที่ :

ปุ๋ย/ฮอร์โมน : ปุ๋ย

สูตร/ชนิดฮอร์โมน : 15-15-15

อัตรา : 1800กรัม/ต้น

โดยวิธี : หว่าน

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ : 1

วันที่ : 6/18/2012 12:00:00 AM

วิธี : ระบบน้ำหยด

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) : 280

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

วิธี : ระบบน้ำหยด

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) : 300

โรคพืช

วันที่ : 6/15/2012 12:00:00 AM

ชนิดสารเคมี :เชื้อราไตรโครเดอร์มา

อัตรา :150-300กรัม/หลุม


แมลง ไร และศัตรูพืช

ครั้งที่ : 2

วันที่ :

อัตรา :3กรัม/น้ำ20 ลิตร

ครั้งที่ : 3

วันที่ :

อัตรา :

ครั้งที่ : 4

วันที่ :


วัชพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี : ปลูกในช่วงฤดูฝน ปี 2555

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

จังหวัด : เลย

อำเภอ : อำเภอภูเรือ

ตำบล : ปลาบ่า

พื้นที่ลาดเอียง : 10

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) : RCB

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) : 8

จำนวนซ้ำ (Replication) : 8

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) : 5 ไร่

ขนาดความกว้างแปลงย่อย : เมตร

ขนาดความยาวแปลงย่อย : เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : เมตร

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว : เมตร

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) : 100

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) : 100

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก : ดินร่วนปนทราย (Sandy Loam)

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :