สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ผล

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : กล้วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : MUSACEAE

สกุล (Genus) : Musa

ชนิด (specific epithet) : spp.

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) :

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยพันธุ์ต่างๆ

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 149.26 ล้านไร่ เป็นพื้นที่สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 34.91 ล้านไร่ คิดเป็น 23.4 เปอร์เซ็นต์ (สศก., 2555) ในปี 2561 มีพื้นที่ปลูกกล้วยประมาณ 481,639 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้ามากที่สุด 328,456 ไร่ ผลผลิต 184,251 ตัน พื้นที่ปลูกกล้วยไข่ 63,233 ไร่ ผลผลิต 32,159 ตัน และ พื้นที่ปลูกกล้วยหอม 62,525 ไร่ ผลผลิต 30,082 ตัน (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 บริโภคภายในประเทศ

ไถแปร :อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นกับสภาพดิน

อื่นๆ : ไถตากดิน ตากดิน ไถพรวน ปรับพื้นที่ที่ดอนปรับที่ให้เรียบสม่ำเสมอชักร่องระบายน้ำ ที่ลุ่มยกร่องปลูก

วิธีปลูก : ปลูกเป็นพืชเดี่ยว สภาพไร่ ยกร่องหลังเต่าเพือช่วยการระบายน้ำ ส่วนใหญ่ปลูกด้วยการแยกหน่อ ยกเว้นงานวิจัยที่กำหนดให้ใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือวิธีการอื่น

อัตราปลูก : 2-4x2-4 เมตร ตามชนิดของกล้วย

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : หน่อ

วันปลูก : 5/1/2021 12:00:00 AM

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม : 5/15/2021 12:00:00 AM

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว : หลังตัดปลี 40-120 วัน ขึ้นกับชนิดของกล้วย

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ : เมทาแลกซิล

อัตรา : 100-400 ต้นต่อไร่ ตามชนิดกล้วย

วิธีการ : แยกหน่อ/ เพาะเมล็ด/ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (อาศัยห้องปฏิบัติการของ สวส.)

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :คาร์เบนดาซิม 50% WP

อัตรา : 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :คาร์เบนดาซิม 2%

อัตรา :3 ม.ล./ต้น ทุก 5, 7 และ 9 เดือน

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :

อัตรา :


แมลง ไร และศัตรูพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

อัตรา :10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 4 เดือน และหยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน

อัตรา :40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

อัตรา :โรยรอบโคนต้น อัตรา 12 กรัมต่อต้น ทุก 4 เดือน หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

อัตรา :60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และห่อเครือ

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

อัตรา :10 มิลลิลิตร

อัตรา :50 มิลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนการเก็บเกี่ยว 15 วัน


วัชพืช

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :

ครั้งที่ : 1

วันที่ :

ชนิดสารเคมี :


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี : 2561-2562

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย : ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

จังหวัด : สุโขทัย

อำเภอ : อำเภอศรีสัชนาลัย

ตำบล : ท่าชัย

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :