สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืชสวน 

รายงานข้อมูลพืช

กลุ่มพืช(Group)/ชื่อพืช : ไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อพืช (PlantName)

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ปทุมมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)

วงศ์ (Family) : ZINGIBERACEAE

สกุล (Genus) : Curcuma

ชนิด (specific epithet) : spp.

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) :

ชนิดย่อย (Subspecies) :

พันธุ์ (Variety) : เชียงใหม่พิงค์,สกาเร็ดเชียงใหม่พิ้งค์,สกาเร็ด, บัวลาย,ยูคิ,สโนว์ไวท์, ขาวมะลิ,ชมพูมะลิ,เขียวมรกต เขียวช็อคโกแลต,แอนนาขาว, แอนนาแดง,ลัดดาวัลย์, ปทุมรัตน์,แดงกุหลาบ, แดงชาโด้,แดงวิเชียร เป็นต้น

ทดสอบเพิ่มฟืลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช : ปทุมมา เป็นพืชในวงศ์Zingiberaceae สกุลขมิ้นเป็นไม้ดอกเขตร้อนที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นที่นิยมในหลายประเทศสามารถใช้เป็นไม้ตัดดอกไม้กระถาง ไม้ประดับประเทศไทยมีการผลิตหัวพันธุ์ปทุมมาเพื่อการส่งออกทำให้เกษตรกรมีรายได้ ซึ่งแหล่ง ผลิตหัวพันธุ์ที่สำคัญ ได้แก่ เชียงรายและเชียงใหม่

ไถแปร :1

อื่นๆ :

วิธีปลูก : การปลูกลงถุงเพาะชำ และการปลูกลงแปลง

อัตราปลูก : การปลูกลงแปลง แบ่งเป็น 1.หัวขนาดใหญ่ ระยะปลูก 30x30ซม.หรือ 10,000 หัว/ไร่ 2.หัวขนาดกลาง ระยะปลูก 25x25ซม.หรือ 15,000หัว/ไร่ 3.หัวขนาดเล็ก ระยะปลูก 20x20ซม. หรือ 20,000หัว/ไร่ การปลูกลงถุงใช้1-2หัว/ถุง

พันธ์และท่อนพันธ์ที่ใช้ : พันธุ์การค้าที่ได้รับความนิยม เช่น เชียงใหม่พิ้งค์ ขาวสโนว์ แดงชาโด้ เขียวมรกต ขาวมะลิ ชมพูมะลิ เขียวช็อคโกแลต แอนนาขาว แอนนาแดง บัวลาย ลานนาสโนว์ ยูคิ เป็นต้น

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว :

การจัดการส่วนขยายพันธุ์

สารที่ใช้ :

อัตรา :

วิธีการ :

ตารางการใส่ปุ่ย

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่ :

วันที่ :

วิธี :

ปริมาณน้ำ(มิลิลิตร) :

โรคพืช


แมลง ไร และศัตรูพืช


วัชพืช


ข้อมูลกรมอุตนิยมวิทยา :

เอกสารการรับรองพันธุ์/การขึ้นทะเบียนพัน :

ข้อมูลอื่นๆ :

ข้อมูลอื่นๆ :


ข้อมูลการทดลอง

ข้อมูลผู้ทดลอง :

ฤดูปลูก-ปี :

ไร่เกษตรกร/ศูนย์วิจัย :

จังหวัด :

อำเภอ :

ตำบล :

พื้นที่ลาดเอียง :

พิกัด X :

พิกัด Y :

การวางแผนการทดลอง (Experimental design) :

จำนวนกรรมวิธี (Treatment) :

จำนวนซ้ำ (Replication) :

จำนวนบล็อค (Block) :

ขนาดแปลง (ตารางเมตร (ไร่)) :

ขนาดความกว้างแปลงย่อย :

ขนาดความยาวแปลงย่อย :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

จำนวนต้นเก็บเกี่ยว :

ระยะการปลูก

ระหว่างแถว (เซนติเมตร) :

ระหว่างต้น (เซนติเมตร) :

ระยะการปลูก

ข้อมูลอื่น :

ปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข :

พืชที่ปลูกในฤดูที่ผ่านมา :

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) :

การใส่ปุ๋ยในฤดูที่ผ่านมา :

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด :

วันที่ปลูก :

วันที่ออกดอก :

วันที่เก็บเกี่ยว :

ชนิดของดินที่ปลูก

ชนิดของดินที่ปลูก :

การวิเคราะห์ดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) :

อินทรีวัตถุ (%) :

ฟอสฟอรัส (mg/kg) :

โพแทสเซียม (mg/kg) :

ค่าการนำไฟฟ้า (EC) :

ธาตุรองต่างๆและธาตุเสริม

Ca (mg/kg) :

Fe (mg/kg) :

Mo (mg/kg) :

Mg (mg/kg) :

Zn (mg/kg) :

Mn (mg/kg) :

S (mg/kg) :

B (mg/kg) :

Cu (mg/kg) :