สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
พืชท้องถิ่น มีทั้งสิ้น 2 รายการ


1. เครือใหญ่ น้ำหนักเครือเฉลี่ย 5.7 กิโลกรัม สูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ 14.0 2. ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักผลเฉลี่ย 33.8 กรัม สูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ 3.0 เนื้อแน่น เหมาะสำหรับการแปรรูปกล้วยอบและกล้วยฉาบ และบริโภคผลสุก 3. การจัดเรียงของผลในหวีเป็นระเบียบเหมาะแก่การบรรจุหีบห่อ
1. ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 422 และ 139 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สงขลา 1 ถึง 27 และ 31 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ 2. อายุสั้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ที่อายุ 85-90 วัน เร็วกว่าพันธุ์สงขลา 1 ที่นิยมปลูกในปัจจุบัน 1 เดือน 3. มีปริมาณโปรตีน 18.20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์สงขลา 1 ถึง 3.22 เปอร์เซ็นต์